Кафедра математики та комп'ютерних дисциплін

м. Львів, вул. Кушевича, 5
тел.: +380-97-701-71-09
e-mail: kmtakd.lf.eu@gmail.com
МИ НАВЧАЄМО СУЧАСНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ!

          Кафедра математики та комп’ютерних дисциплін Львівської філії Європейського університету була заснована у вересні 2003 року (наказ № 1/09 від 01.09.2003 року).
          Сьогоднішній склад кафедри  налічує 10 осіб (5 штатних та 5 сумісників) професорсько-викладацького персоналу, з яких 6 кандидатів наук. Під час навчального процесу викладачі знаходять індивідуальний підхід до кожного студента.
           Професорсько-викладацький склад кафедри готує фахівців за такими освітніми рівнями:

           Випускники кафедри застосовують набуті в університеті знання та навички у всіх сферах інформаційних технологій, програмування, математичного моделювання, що є засадами сучасного цивілізованого світу. Згідно своїх спеціальностей та набутих навичок випускники можуть обіймати  посади:

          З листопада 2013 року завідувачем кафедри призначено кандидата технічних наук Коцуна Володимира Івановича.
          У 2007 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність – «Електронні прилади та пристрої», кваліфікація – магістр з електроніки.
          Кандидат технічних наук з 2011 року. Дисертацію захищено 23 червня 2011 року у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка" із спеціальності 05.27.06 - Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки, отримано диплом ДК № 001702 від 10 листопада 2011 року. Тема дисертації: "Розроблення матеріалів системи "холестеричний рідкий кристал-наночастинки" (AIN, Ag-120, Fe2O3, C60) для електрооптичних елементів електронної техніки".
          22 лютого 2020 року одержав сертифікат відповідно до загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти у Вищій суспільно-природничій школі ім. Вінцента Поля. (Люблін, Польща), який підтверджує володіння польською мовою на рівні В2.
          З 01 квітня по 01 липня 2019 року пройшов стажування в Університеті ім. Марії-Склодовської (Люблін, Польща) з курсу "Освіта і наука без кордонів".
          Має 69 публікації, з них 61 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.
          Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 45 праць, з них 38 наукових та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі після захисту 3 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

Склад кафедри математики та комп’ютерних дисциплін

       Гладун Михайло Романович обіймає посаду доцента кафедри математики та комп`ютерних дисциплін, кандидат технічних наук, доцент. Закінчив електро-фізичний факультет Державного університету «Львівська політехніка» в 1995 р. Закінчив аспірантуру в Державному університеті «Львівська політехніка» на кафедрі електронних приладів. У 1999 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.27.01 «Твердотільна електроніка». Михайло Романович  має понад 20 років науково-педагогічного стажу. Опублікував понад 50 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Коло наукових інтересів:  інтелектуальний аналіз даних, візуалізація даних, сенсори фізичних величин.

          Шимчишин Мар’ян Олегович обіймає посаду доцента кафедри математики та комп’ютерних дисциплін, кандидат технічних  наук. Закінчив інститут телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» в 2005 р. Закінчив аспірантуру  Національного університеті «Львівська політехніка» на кафедрі електронних приладів та у 2009 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.27.01 «Твердотільна електроніка». Стаж науково-педагогічної роботи 5 років. Опублікував  понад 20 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Коло наукових інтересів:  моделювання фізичних процесів в рідких кристалах, інформаційні технології.

         Кравчук Наталія Миколаївна – обіймає посаду старшого викладача кафедри  математики та комп’ютерних дисциплін. Закінчила ПВНЗ «Європейський університет» факультет інформаційних систем та технологій в 2011 році та отримала кваліфікацію інженер-програміст. Викладає навчальні дисципліни «Математика», «Фізика і астрономія», «Дискретна математика». Стаж науково-педагогічної роботи 10 років. Наукові інтереси: інформаційні технології.

          Аракельян Лариса Федорівна – обіймає посаду старшого викладача кафедри  математики та комп’ютерних дисциплін. Закінчила Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова в 1975 р. Викладає навчальні дисципліни «Охорона праці» та «Основи екології ( в т.ч. безпека життєдіяльності». Стаж науково-педагогічної роботи понад 30 років.

Основні зусилля кафедра в сучасних реаліях спрямовані на вдосконалення методів та форм дистанційного навчання та впровадження інноваційних технологій.

Якісно вдосконалюються  та застосовуються новітні технології та засоби навчання:

            Ці заходи спрямовані на підняття навчального процесу на новий рівень аналітичної активності студентів та сприяють підвищенню якості навчання.
            За час свого навчання студенти отримують знання та навички, достатні для експлуатації та захисту сучасних інформаційних систем, таких як: автоматизовані системи управління, системи штучного інтелекту та інтелектуальні системи обробки інформації та прийняття рішень.

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться з таких напрямів: