Кафедра математики та комп'ютерних дисциплін

м. Львів, вул. Кушевича, 5
тел.: +380-97-701-71-09
e-mail: kmtakd.lf.eu@gmail.com
МИ НАВЧАЄМО СУЧАСНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ!

Кафедра математики та комп`ютерних дисциплін Львівської філії Європейського університету була заснована у вересні 2003 року (наказ № 1/09 від 01.09.2003 року).
Сьогоднішній склад кафедри налічує 8 осіб (5 штатних та 3 сумісники) професорсько-викладацького персоналу, з яких 1 доктор наук та 4 кандидати наук. Під час навчального процесу викладачі знаходять індивідуальний підхід до кожного студента.
Професорсько-викладацький склад кафедри готує фахівців за такими освітніми рівнями:

           Випускники кафедри застосовують набуті в університеті знання та навички у всіх сферах інформаційних технологій, програмування, математичного моделювання, що є засадами сучасного цивілізованого світу. Згідно своїх спеціальностей та набутих навичок випускники можуть обіймати  посади:

          З листопада 2013 року завідувачем кафедри призначено кандидата технічних наук, доцента Коцуна Володимира Івановича.
          У 2007 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність – «Електронні прилади та пристрої», кваліфікація – магістр з електроніки.
          Кандидат технічних наук з 2011 року. Дисертацію захищено 23 червня 2011 року у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка" із спеціальності 05.27.06 - Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки, отримано диплом ДК № 001702 від 10 листопада 2011 року. Тема дисертації: "Розроблення матеріалів системи "холестеричний рідкий кристал-наночастинки" (AIN, Ag-120, Fe2O3, C60) для електрооптичних елементів електронної техніки".
          22 лютого 2020 року одержав сертифікат відповідно до загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти у Вищій суспільно-природничій школі ім. Вінцента Поля. (Люблін, Польща), який підтверджує володіння польською мовою на рівні В2.
          З 01 квітня по 01 липня 2019 року пройшов стажування в Університеті ім. Марії-Склодовської (Люблін, Польща) з курсу "Освіта і наука без кордонів".
          Має 69 публікації, з них 61 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.
          Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 45 праць, з них 38 наукових та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі після захисту 3 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

Склад кафедри математики та комп’ютерних дисциплін

Сушинський Орест Євгенович обіймає посаду професора кафедри математики та комп`ютерних дисциплін, доктор технічних наук, доцент. Закінчив електро-фізичний факультет Державного університету «Львівська політехніка» в 1997 р. Закінчив аспірантуру в Державному університеті «Львівська політехніка» на кафедрі електронних приладів. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.01 - фізика приладів, елементів і систем, тема дисертації: «Висококонтрастні рідкокристалічні модулятори лазерного випромінювання», а в 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.27.01 – Твердотільна електроніка, тема дисертації: «Розроблення елементів електронної техніки на основі модифікованих активними нанорозмірними домішками холестеричних рідких кристалів». Орест Євгенович має понад 15 років науково-педагогічного стажу. Опублікував понад 50 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Коло наукових інтересів: інтелектуальний аналіз даних, рідкокристалічні сенсори фізичних величин, лазери на рідких кристалах.

Засадна Христина Омельянівна обіймає посаду доцента кафедри математики та комп’ютерних дисциплін, кандидат фізико-математичних наук. Закінчила Львівський державний (тепер національний) університет імені Івана Франка за спеціальністю «прикладна математика» у 1983 році. Навчалася в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація температурних режимів нагрівання та термонапруженого стану неоднорідних і термочутливих тіл» за спеціальністю 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла». У 2005 році присвоєно Вчене звання доцента. Має більше ніж 35 років наукового стажу та 25 років науково-педагогічного стажу. Є співавтором 15 навчально-методичних посібників, опублікувала понад 45 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Коло наукових інтесесів: інформаційні технології в економіці, цифрова економіка, криптографічний захист інформації.

Гущак Олена Миколаївна обіймає посаду доцента кафедри математики та комп`ютерних дисциплін, кандидат технічних наук. Закінчила товарознавчо-комерційний факультет Львівського торговельно-економічного університету в 2003 р. Закінчила аспірантуру в Львівському торговельно-економічному університеті на кафедрі товарознавства непродовольчих товарів. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.08 – «Товарознавство непродовольчих товарів». Олена Миколаївна має 17 років науково-педагогічного стажу. Опублікувала понад 30 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Коло наукових інтересів: текстильна інженерія, креативна індустрія.

Кравчук Наталія Миколаївна – обіймає посаду старшого викладача кафедри математики та комп’ютерних дисциплін. Закінчила ПВНЗ «Європейський університет» факультет інформаційних систем та технологій в 2011 році та отримала кваліфікацію інженер-програміст. Викладає навчальні дисципліни «Математика», «Фізика і астрономія», «Дискретна математика». Стаж науково-педагогічної роботи 12 років. Наукові інтереси: інформаційні технології.

Аракельян Лариса Федорівна – обіймає посаду старшого викладача кафедри математики та комп’ютерних дисциплін. Закінчила Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова в 1975 р. Викладає навчальні дисципліни «Охорона праці» та «Основи екології ( в т.ч. безпека життєдіяльності». Стаж науково-педагогічної роботи понад 32 роки.

Основні зусилля кафедра в сучасних реаліях спрямовані на вдосконалення методів та форм дистанційного навчання та впровадження інноваційних технологій.

Якісно вдосконалюються  та застосовуються новітні технології та засоби навчання:

            Ці заходи спрямовані на підняття навчального процесу на новий рівень аналітичної активності студентів та сприяють підвищенню якості навчання.
            За час свого навчання студенти отримують знання та навички, достатні для експлуатації та захисту сучасних інформаційних систем, таких як: автоматизовані системи управління, системи штучного інтелекту та інтелектуальні системи обробки інформації та прийняття рішень.

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться з таких напрямів: