Кафедра економіки та підприємництва

м. Львів, вул. Кушевича, 5
тел.: +38 (032) 297-50-38
e-mail: kaf.ekonomyky.lf.eu @gmail.com

З НАМИ ВИ НАБУДЕТЕ УМІНЬ ТА НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСИСТА, БУХГАЛТЕРА ТА ЕКОНОМІСТА

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з управління та адміністрування за основними напрямками фінансової роботи, економіки,обліку та аудиту у галузях державних фінансів, фінансів суб’єктів ринку, включно з банківськими установами та страховими компаніями, а також в органах управління всіх рівнів та на урядових посадах.

Кафедра економіки та підприємництва (до 2013 року кафедра економіки та менеджменту) створена у 2003 році. (наказ № 1/09 від 01.09.2003 року). У витоків утворення та розвитку кафедри стояли знані науковці та управлінці – к.е.н., доц. Середа А.Р., який тривалий час очолював кафедру, к.е.н., проф. Яцків М.І., д.е.н., проф. Галанець В.Г., к.е.н., доц.. Степура Т.М., яка очолювала кафедру впродовж 2006-2018 рр.

Сьогоднішній склад кафедри налічує 6 осіб професорсько-викладацького персоналу, в т.ч.: 4 кандидати економічних наук, доценти; 2 старших викладачі. Під час навчального процесу викладачі знаходять індивідуальний підхід до кожного студента.

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений кваліфікованими викладачами, які на високому рівні забезпечують виконання навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи та готує фахівців за такими освітніми рівнями:

·  Фаховий молодший бакалавр  (спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

·  Бакалавр (спеціальність: 051 «Економіка»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 071 «Облік і оподаткування»).

         Випускники кафедри застосовують набуті в університеті знання та навички у всіх сферах економіки, фінансів, обліку, управління та адміністрування, що є засадами економічного розвитку в  сучасному цивілізованому світі. Згідно своїх спеціальностей та набутих навичок випускники кафедри можуть успішно реалізуватися, працюючи в державних установах, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, небанківських кредитних установах, а також в інших компаніях, холдингах, органах управління всіх рівнів, керувати підприємствами різних форм власності, займати урядові посади.

З 2018 року кафедру очолює Виклюк Мар’яна Іванівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2005 році закінчила ПВНЗ «Європейський університет», спеціальність – «Фінанси», кваліфікація – спеціаліст з фінансів. Кандидат економічних наук з 2011 року.  Дисертацію захищено 25 жовтня 2011 року у спеціалізованій вченій раді ПВНЗ «Європейський університет» із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності  (ДК № 004089 від 17 лютого 2012 р.). Тема дисертації: «Регулювання інноваційної діяльності підприємств транспортного машинобудування".

3 квітня 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи (12ДЦ №038232).

З 03 грудня по 28 грудня 2018 року пройшла стажування на курсах підвищення кваліфікації у ПВНЗ «Європейський університет» за програмою «Інновації в освіті» (ПК №24366800/000100-18).

З 18 жовтня – 1 грудень 2021 р. пройшла програму дистанційного міжнародного стажування з трансферу технологій GUTT.INUP в рамках проекту DAAD «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» (0127/ GUTT.INUP /2021).

З 17 січня 2023 року - 14 лютого 2023 року пройдено курс "Проєктна діяльність" в рамках спільного проекту ERASMUS+, DAAD Ukraine, Horizon Europe, ЛНУ, Український культурний фонд (УКФ), Транскордонна співпраця та інших грантодавців (СВ 2070987/000007-23).

Стаж науково-педагогічної роботи 18 років.

Опублікувала понад 100 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, в т.ч.: співавтор п’яти монографій; співавтор навчального посібника «Фінансовий менеджмент»; автор та співавтор наукових публікацій у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (в т.ч. 3 публікацій, які входять в міжнародну базу Web of Science та Scopus.); автор 20 публікацій навчально-методичного характеру та ін. За останні 5 років опубліковано 40 праць, з них 35 наукових та 5 навчально-методичного характеру.

Викладає дисципліни: «Банківська система», «Банківські операції», «Центральний банк та грошово-кредитна система», «Бюджетна система», «Фінансовий менеджмент».

Коло наукових інтересів: регулювання інноваційної діяльності підприємств; управління податковими процесами; теоретико-методологічні засади забезпечення податкової безпеки держави; фінансове управління.

Склад кафедри економіки та підприємництва:

Крамченко Ростислав Анатолійович доцент кафедри економіки та підприємництва, кандидат економічних наук. У 1989 році закінчив Львівський торгово-економічний інститут, спеціальність –«Організація механізованої обробки економічної інформації» і одержав диплом інженера-економіста. Кандидат наук з 2008 року. Дисертацію захистив 25вересня2008 року у спеціалізованій вченій раді Інституту регіональних досліджень НАН України із спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (ДК № 050449 від 25вересня2008 р.). Тема дисертації «Форми і методи державного регулювання розвитку сфери послуг». З квітня 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту (12ДЦ № 042304). Ростислав Анатолійович має понад 25 років науково-педагогічного стажу. Опублікував понад 50 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, в т.ч. співавтор двох монографій; співавтор навчального посібника«Податковий менеджмент»з грифом МОН України (Львів: Видавництво ЛКА, 2011р.; співавтор навчальних посібників:«Основи підприємницької діяльності» та«Статистика ринку товарів та послуг»; автор та співавтор наукових публікацій у вітчизняних рецензованих виданнях (в т.ч. 3 публікації, які входять у міжнародну базу та Scopus); автор 30 одноосібних наукових публікацій; 25 публікацій навчально-методичного характеру. Викладає дисципліни: «Фінансовий контроль, податковий контроль, митний контроль», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Статистика», «Екологічна статистика», «Фінансовий ринок, фінансове посередництво та фінанси страхового ринку та ін. Коло наукових інтересів: науково-теоретичні дослідження сфери державних фінансів та фінансів домогосподарств.

Майор Ольга Володимирівна – доцент кафедри економіки та підприємництва, кандидат економічних наук, доцент. У 1974 році закінчила Львівський торгово-економічний інститут, спеціальність – «Фінанси і кредит», кваліфікація – економіст. Кандидат наук з 1994 року. Дисертацію захищено 22 березня 1994 року у спеціалізованій вченій раді Українського державного лісотехнічного університету із спеціальності 08.00.05 - економіка, планування і організація управлінням народним господарством та його галузями (КН № 005019 від 22 березня 1994 р.). Тема дисертації «Ефективність використання обігових коштів звіро- та мисливських господарств України». З червня 1998 року присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку, аудиту і маркетингу (ДЦ АЕ№ 000634). З 16 листопада по 18 грудня 2019 року пройшла стажування кафедрі обліку і аудиту Українського державного лісотехнічного університету за програмою «Методика викладання фінансових дисциплін у узах України». З 20 листопада 2022 року по 20 січня 2023 року пройшла підвищення кваліфікації у Центрі професійного розвитку Національного лісотехнічного університету України ((№14/2022). Ольга Володимирівна має понад 40 років науково-педагогічного стажу. Опублікувала понад 120 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, в т.ч. співавтор трьох монографій; співавтор підручника «Фінансово-економічний аналіз» (Київ, в-во «Професіонал»), 2004р.; співавтор навчального посібника «Фінансовий менеджмент»; автор та співавтор наукових публікацій у вітчизняних рецензованих виданнях (в т.ч. 3 публікації, які входять у міжнародну базу та Scopus); автор 30 одноосібних наукових публікацій; 40 публікацій навчально-методичного характеру; керівник наукових тем: «Стратегічні напрями розвитку сфери рекреації у туристичній діяльності Львівської області та її вплив на соціально-економічний стан регіону» (№ держ. реєстр. 0113U004494 від 31.05.2013 р.), терміни виконання 2014-2016 рр.; «Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств» в рамках науково-дослідної теми «Розвиток туризму у Західних областях України як фактор матеріального і духовного розвитку суспільства» (номер державної реєстрації 0116U001001), термін виконання: до 31 грудня 2020 р. та інше. За останні 5 років опубліковано 25 праць, з них 18 наукових та 5 навчально-методичного характеру. Викладає дисципліни: «Аналіз господарської діяльності», «Валютні операції» «Стратегічний аналіз», «Міжнародні фінанси», «Бухгалтерський облік», «Місцеві фінанси», «Державні фінанси» та ін. Коло наукових інтересів: теоретичні та прикладні аспекти функціонування підприємств малого бізнесу в умовах нестабільної економіки; фінансово-економічні аспекти функціонування підприємств сфери послуг, фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств.

Гресик Віктор Васильович – обіймає посаду доцента кафедри економіки та підприємництва, кандидат економічних наук. Закінчив Львівський політехнічний інститут ім. «Ленінського комсомолу» у 1980 р. спеціальність – „Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”, кваліфікація – інженер-механік. Закінчив аспірантуру Львівського політехнічного інституту ім. «Ленінського комсомолу» на кафедрі економіки та організації машинобудування та приладобудування та у 1989 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.21 «Економіка, планування та організація управління промисловістю її галузям»(КД № 023975 від 24 жовтня 1990 р.). Тема дисертації: «Економічне питання інтенсивного розвитку виробничих потужностей підприємств» Стаж науково-педагогічної роботи 36 років. Опублікував понад 40 наукових праць у вітчизняних фахових виданнях. Викладає дисципліни: «Основи бухгалтерського обліку», «Організація обліку на підприємстві», «Фінанси підприємств», «Казначейська справа», «Організація і методика аудиту»

Пилип'як (Іваночко) Оксана Володимирівна – старший викладач кафедри економіки та підприємництва. У 2004 році закінчила ЛДУ ім. І. Франка, спеціальність: «Географія». Кваліфікація: географ-геоморфолог, викладач географії, основ економіки та екології. У 2006 році здобула другу вищу освіту ПВНЗ «Європейський університет» Львівська філія за спеціальністю: «Фінанси». З лютого по березень 2018 року проходила стажування на курсах підвищення кваліфікації у ПВНЗ «Європейський університет» за програмою «Інновації в освіті». Стаж науково-педагогічної роботи понад 18 років. Опублікувала понад 30 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, в т.ч.: співавтор двох монографій; 19 публікацій навчально-методичного характеру та ін. За останні 5 років опубліковано 25 праць, з них 22 наукових та 3 навчально-методичного характеру. Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Організація виробництва», «Стратегія підприємства», «Економічний аналіз», «Гроші та кредит». Коло наукових інтересів: розвиток інноваційних економічних процесів в економіці України, розвиток малого та середнього бізнесу, теоретичні та прикладні аспекти державного та фінансового управління, банківська справа, бюджетування.

Корчак Наталія Володимирівна - обіймає посаду старшого викладача кафедри економіки та підприємництва. У 2005 році закінчила ПВНЗ «Європейський університет» факультет фінансів, економіки та менеджменту за спеціальністю – «Фінанси» та отримала кваліфікацію спеціаліста з фінансів. Стаж науково-педагогічної роботи 21 рік. Опублікувала понад 20 наукових праць. Викладає навчальні дисципліни «Страхування», «Страхові послуги», «Соціальне страхування», «Економічна теорія», «Фінанси». Наукові інтереси: функціонування страхового ринку України, розвиток страхового ринку України, ринок перестрахування.

 

В цілому, навчальний процес кафедри спрямований на те, щоб студенти на основі здобутих знань змогли самостійно аналізувати господарські процеси і явища, що відбуваються в національній економіці та фінансах. Наголос робиться на оволодінні студентами практичних навиків самостійної роботи з спеціальною літературою, опанування комп’ютерних технологій у сфері фінансів та обліку, користування пошуковими системами. Основні зусилля кафедри в сучасних реаліях спрямовані на вдосконалення методів та форм дистанційного навчання, впровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Ці заходи спрямовані на підняття якості навчального процесу на новий рівень аналітичної активності студентів у сфері економіки, фінансів, страхування, банківської справи, обліку та аудиту.

            Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться з таких напрямів:

  • Трансформаційні процеси фінансової системи України в умовах євроінтеграції (№ 01114U005431), що координується кафедрою економіки, фінансів та обліку;
  • Управління фінансово-економічним розвитком в умовах інформаційних трансформацій» (№0120U105397); керівник школи – Прокопенко Н. С., , доктор економічних наук, професор.