Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра здійснює підготовку кадрів для організаційно-управлінської, освітньої та науково-дослідної діяльності у сфері управління організаціями та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» та 081 «Право».

Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється за такими освітньо-професійними програмами:

1. Менеджмент
2. Менеджмент організацій охорони здоров’я
3. Логістичний менеджмент
4. Право

Місія кафедри полягає у продукуванні якісного менеджменту в організаціях України та за її межами через інновації і досягнення у науці й освіті та підготовку професіональних управлінців задля ефективного розвитку країни і покращання стандартів життя.

Науково-педагогічний потенціал кафедри менеджменту представлений колективом 12 викладачів, серед яких 11 кандидати наук, які мають практичний та науковий досвід роботи, стажування за кордоном та в Україні.

Кафедра сприяє розвитку студентської науки через активну участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт, олімпіадах, наукових гуртках, тренінгах.

Науковий гурток «Практикум від професіоналів» організовує зустрічі студентів з успішними практиками з бізнесу та консультантами.

Кафедра співпрацює з потенційними стейкхолдерами: державними установами, органами місцевого самоврядування, підприємствами різних форм власності, громадськими організаціями, які слугують базами практики для студентів.

Найчастіше керівниками таких підприємств є випускники кафедри, що мають успішну професійну реалізацію та стають вагомим мотивуючим чинником для наступних поколінь студентів.

Для зворотного зв’язку з потенційними стейкхолдерами просимо звертатись за поданою електронною адресою Natalia.Sveleba@e-u.edu.ua

Контакти кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін:

Телефон: (095) 0245343
e-mail: mariana_hunkevych@e-u.edu.ua

Гункевич Маріанна Богуславівна
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Ел. адреса mariana_hunkevych@e-u.edu.ua
Завідувач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Наукові інтереси: управління сферою послуг в економіці, менеджмент туристичної індустрії, інновації в управлінні підприємствами сфери послуг. Навчальні дисципліни: «Менеджмент», «Функціональне управління», «Теорія організація та операційний менеджмент», «Управління корпоративною культурою», «Управління проектами», «Організаційна поведінка», «Крос-культурний менеджмент». Освіта і вчений ступінь: 2009 р закінчила з відзнакою Львівський Національний Університет імені Івана Франка за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджер з організації туристичної індустрії. 2011 р. здобула другу вищу освіту на факультеті післядипломної освіти Львівського Національного Університету імені Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні відносини», спеціалізація «регулювання зовнішньо-економічної діяльності». 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» на тему «Управління туристичним потенціалом у національній економіці України». Загальний науково-педагогічний стаж 9 років. Професійні навички та знання: 2023 р. завідувач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Автор численних наукових публікацій, розробник навчально-методичних праць, співавтор посібника «Управління змінами» (з грифом Міністерства освіти України). Діючий сертифікований гід-екскурсовод по Львову та Західній Україні.

Садула Любомира Миколаївна
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Ел. адреса lubomura_sadula@e-u.edu.ua

Наукові інтереси: актуальні проблеми теорії міжнародних економічних відносин та міжнародного права, міжнародний менеджмент, управління конкурентоспроможністю підприємства. Навчальні курси: управління конкурентоспроможністю підприємства, менеджмент безпеки, емоційний інтелект, корпоративний менеджмент, стратегічний менеджмент Освіта, вчені ступені і звання: 1979 році закінчила Львівський ордена Леніна державний університет ім.І.Я.Франка за спеціальністю «Географія». 2002 році закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет міжнародного права і бізнесу, кваліфікація «Спеціаліст з міжнародних економічних відносин». 2007 року. Захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Української академії Зовнішньої торгівлі Міністерства економіки України; спеціальність «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». 2013 році присвоєно вчене звання доцента. 2015 році за сумлінну працю нагороджена почесною відзнакою «За духовне відродження нації», а також почесними грамотами та подяками від Асоціації та Європейського університету. Автор 71 публікації, з них 11 навчально-методичного характеру, 2 монографії.

Свелеба Наталя Андріївна
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Ел. адреса Svelebanatalya@yahoo.com
Natalia.Sveleba@e-u.edu.ua

Наукові інтереси: оптимізація бізнес процесів, управління витратами суб’єктів господарювання, забезпечення конкурентоспроможності бізнесу. Навчальні курси: «Управління ризиками», «Фінансовий менеджмент», «Антикризове управління», «Соціальний менеджмент», «Управління персоналом». Освіта, вчені ступені і звання: 1993р. закінчила з відзнакою Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Економіка і управління в торгівлі та громадському харчуванні», кваліфікація економіст-організатор. 1998р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему «Оперативний облік та аналіз витрат на виробництво цукру». 2002р. присвоєно вчене звання доцента кафедри «Регіональної економіки» Львівської комерційної академії. Загальний науково-педагогічний стаж 29 років. Професійні навички та знання: Автор понад 100 наукових (в т.ч. 4 публ. Scopus) та навчально-методичних праць. Співавтор 5 навчальних посібників (в т.ч. 2 з грифом Міністерства освіти України), 6 монографій. Здійснювала керівництво дисертаційним дослідженням за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності) на тему «Управління конкурентоспроможністю суб’єктів туристичного бізнесу». 2008р.- подяка ректора КНТЕУ 2016р. - подяка ректора ЛІЕТ. 2020 р. – подяка ректора ЛІЕТ.

Плукар Володимир Володимирович
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Вчене звання доцент
Ел. адреса volodumur_plukar@e-u.edu.ua

Наукові інтереси: аналіз оперативно-розшукової інформації, криміналістична характеристика протиправних дій фізичних та юридичних осіб. Навчальні курси: кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика Освіта, вчені ступені і звання: 2010 році закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». 2012 році кандидатську дисертацію за спеціальністю: «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». 2015 році, присвоєно звання доцента кафедри кримінального права, процесу та криміналістики. Член спеціалізованої Вченої ради СВР К 26.063.02 з кримінального права, ПВНЗ «Європейський університет». Має значний досвід роботи в силових структурах, дипломатичній та управлінській сферах діяльності. Автор та співавтор більше 45 навчально-методичних та наукових праць, в т.ч. підручників та колективних монографій.

Лемеха Роман Ігорович
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Вчене звання доцент
Ел. адреса roman_lemekha@e-u.edu.ua

Наукові інтереси: істотна шкода у злочинах сфери службової діяльності, кримінально-правова кваліфікація правопорушень, проступків, малозначних діянь. Навчальні курси: правознавство, вступ до юридичної професії, професійна етика юриста, кримінальне право, кримінальний процес, Освіта, вчені ступені і звання: 2011 році закінчив юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». 2016 р. закінчив ад’юнктуру в Львівському державному університету внутрішніх справ на кафедрі кримінально правових дисциплін. 2017 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Автор та співавтор 25 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях (в т. ч. Scopus), монографії. Здійснює адвокатську діяльність.

Шинкар Тетяна Ігорівна
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Вчене звання доцент
Ел. адреса tetyana_shynkar@e-u.edu.ua

Наукові інтереси: медіація в адміністративному судочинстві, обмеження прав громадян на інформацію. Навчальні курси: адміністративне право, фінансове право, судові та правоохоронні органи, інтелектуальна власність Освіта, вчені ступені і звання: 2000 році закінчила спеціальний правничий факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, спеціальність – правознавство. 2018 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Проходила стажування в закладах вищої освіти України та за кордоном. Працює суддею Восьмого апеляційного адміністративного суду. Автор понад 15 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях (в.т.ч. Web of Science), монографії та ряду навчально-методичних розробок.

Шпак Юрій Анатолійович
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Вчене звання доцент
Ел. адреса yuriu_shpak@e-u.edu.ua

Наукові інтереси: нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування, формування систем контролю та моніторингу діяльності органів державної влади. Навчальні курси: конституційне право, трудове право, юридична деонтологія Освіта, вчені ступені і звання: 1989 закінчив Сімферопольське вище військове училище, спеціальність - військовий, викладач історії та суспільствознавства. 1998 закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС, юрист, спеціальність - правознавство. 2016 року: захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Теорія та історія держави і права: історія правових учень». 2016 році – до нині - керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської МР Львівської області, заступник голови Миколаївської РДА Львівської області, голова Яворівської РДА Львівської області, заступник голови Миколаївської міської територіальної громади. Автор більше 10 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях (в т. ч. Scopus).

Рибак Назар Богданович
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Вчене звання доцент
Ел. адреса nazar_rybak@e-u.edu.ua

Наукові інтереси: міжнародні відносини України в умовах незалежності, проблеми методології історії, регіональна історія. Навчальні курси: історія та теорія держави і права, історія політичної та правової думки, історія держави та права зарубіжних країн Освіта, вчені ступені і звання: 1993 році закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Історія і методика виховної роботи». Закінчив аспірантуру в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова на кафедрі історії слов’янських народів. 1998 році захистив дисертацію у спеціалізованій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія України». 2002 році присвоєно вчене звання – доцент кафедри історії. Назар Богданович має понад 25 років науково-педагогічного стажу. Автор понад 40 наукових і науково-методичних праць.

Щебель Андрій Іванович
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Ел. адреса andriy_schebelj@e-u.edu.ua

Наукові інтереси: адміністративне управління, децентралізація управління, регіональна економіка Навчальні курси: державне будівництво і самоврядування в Україні, стратегічне та адміністративне управління Освіта, вчені ступені і звання: 2006 році закінчив ПВНЗ «Європейський університет», спеціальність – менеджмент ЗЕД, у 2010 році закінчив Львівський РІДУ НАДУ при Президентові України, спеціальність – державне управління. 2020 році захистив кандидатську дисертацію, за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності). Опублікував більше 15 наукових і науково-методичних праць. 2015 року основне місце роботи - Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області, посада - міський голова.

Поліщук Назарій Ігорович
Науковий ступінь доктора філософії
Вчене звання доцент
Ел. адреса nazariy_polischuk@e-u.edu.ua

Наукові інтереси: звільнення від покарання за кримінальним правом України, належність та допустимість доказів отриманих в ході проведення досудового розслідування, методика розслідування злочинів, підслідних слідчим Національної поліції України. Навчальні курси: правознавство, цивільне право, цивільний процес, інтелектуальна власність Освіта, вчені ступені і звання: 2012 році закінчив факультет з підготовки слідчих Львівського державного університету внутрішніх справ; 2017 рр закінчив факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка; 2021 році закінчив ад'юнктуру Львівського державного університету внутрішніх справ; 2021р., захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 081 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»; 2012 року працює в органах внутрішніх справ України; Автор понад 12 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Филик Олег Зеновійович
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Вчене звання доцент
Ел. адреса oleg_fuluk@e-u.edu.ua

Наукові інтереси: політичний менеджмент, політичні комунікації, міжнародні відносини, політичні технології, теорія політичного конфлікту, загальна теорія політики. Навчальні курси: історія політичної та правової думки, історія держави та права зарубіжних країн, управління комунікаціями Освіта, вчені ступені і звання: 2008 році закінчив, Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка». 2013 році закінчив правничий Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, кваліфікація спеціаліст-юрист. 2022 році здобув ступінь доктора філософії за спеціальністю «Політологія» у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка Автор понад 12 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Здійснює адвокатську діяльність.