Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

       Кафедра бере свій початок з 2003 року та покликана забезпечити викладання нормативних гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін у рамках підготовки фахівців за спеціальностями «Менеджмент» та «Право». Основними видами діяльності кафедри є: науково-дослідницька, навчально-педагогічна, організаційно-методична, інформаційно-аналітична, експертна, прогностична, консультаційна.

Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін здійснює підготовку фахівців за такими освітніми рівнями та ступенями:

        Місія кафедри – формувати гармонійно розвинуту особистість з критичним мисленням, висококваліфікованого і конкурентоспроможного фахівця, готового до обґрунтованих управлінських рішень відповідно до запитів часу та вимог суспільства у розбудові правової держави.
        У процесі підготовки менеджерів та правників використовуються сучасні технології навчання, зокрема: тренінги з різних управлінських та правничих дисциплін; розв’язання аналітико-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейсів відповідно до фаху); ділові ігри; комп’ютерне тестування для оцінювання рівня професійних знань та навиків.
       Кафедра багато років співпрацює з великою кількістю державних установ та організацій, органів місцевого самоврядування, підприємств різних форм власності, громадських організацій, які слугують базами практики для студентів. Найчастіше керівниками таких підприємств є випускники кафедри, що мають успішну професійну реалізацію та стають вагомим мотивуючим чинником для наступних поколінь студентів.
Для майбутніх фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» створені всі можливості для отримання професійних навичок з таких дисциплін:

Відповідно до фахових компетенцій та набутих навичок випускники-менеджери можуть обіймати посади:

Майбутні фахівці зі спеціальності 081 «Право» мають можливість отримати професійні знання та навики з таких дисциплін:

Відповідно до фахових компетенцій та набутих навичок випускники-правники можуть стати:

Конкурентні переваги кафедри:

           Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені та наукові звання, значний досвід викладання та практичної роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати відповідний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над удосконаленням і розширенням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій у навчання, що дозволяє майбутнім фахівцям отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

Кафедра об’єднує активних, цілеспрямованих і творчих викладачів, які завдяки практичному досвіду, знанням реальних умов правозастосування забезпечують високий рівень підготовки студентів до практичної діяльності.

Склад кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

          З 2005 року кафедру очолює Шевчук Наталія В’ячеславівна. Закінчила з відзнакою філологічний факультет Львівський державний університет ім. І.Франка (1997). Після закінчення аспірантури цього ж університету у 2001 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Література зарубіжних країн». У 2009 році здобула спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», ПВНЗ «Європейський університет». У 2011 році їй було присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін. У 2017 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Європейського університету за спеціальністю «Право». Систематично підвищувала кваліфікацію та проходила стажування з отриманням відповідних свідоцтв та сертифікатів. Стаж у сфері освіти складає 26 років. Має багатий науково-педагогічний та практичний досвід у сферах педагогічної діяльності та управління персоналом, а також практику судді суду присяжних. Нагороджена Почесною відзнакою Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності «За розбудову освіти», почесними грамотами і подяками Асоціації та університету. Автор більше 40 опублікованих наукових робіт, зокрема підручника з грифом МОН України, співавтор 3 колективних монографій. Коло наукових інтересів: дискурс-аналіз, управління комунікаціями, інформаційно-комунікативний менеджмент, імплементація міжнародних стандартів в інформаційній галузі.

           Садула Любомира Миколаївна – доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін. Закінчила у 1979 році Львівський ордена Леніна державний  університет ім.І.Я.Франка за спеціальністю  «Географія». Закінчила у 2002 році Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет міжнародного права і бізнесу, кваліфікація «Спеціаліст з міжнародних економічних відносин». Кандидат економічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Української академії Зовнішньої торгівлі Міністерства економіки України; спеціальність «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». У 2013 році присвоєно вчене звання доцента. Асоціацією навчальних закладів України у 2015 році за сумлінну працю   нагороджена почесною відзнакою «За духовне відродження нації», а також  почесними грамотами та подяками від Асоціації та Європейського університету. Є автором ряду наукових робіт з питань зовнішньоторговельної політики ФРН та ЄС, управління підприємствами в сучасних умовах, опублікованих в Україні та за кордоном. Написано 62 публікації, з них 11 навчально-методичного характеру і 2 монографії. Коло наукових інтересів: актуальні проблеми теорії міжнародних економічних відносин та міжнародного права, міжнародний менеджмент, управління конкурентоспроможністю підприємства.

          Плукар Володимир Володимирович – доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарниз дисциплін. У 2010 році закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». Захистив у 2012 році кандидатську дисертацію за спеціальністю: «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Присвоєно звання доцента кафедри кримінального права, процесу та криміналістики у 2015 році. Член спеціалізованої Вченої ради ради  СВР К 26.063.02 з кримінального права, ПВНЗ «Європейський університет». Має значний досвід роботи в силових структурах, дипломатичній та управлінській сферах діяльності. Автор та співавтор більше 30 наукових робіт, підручників та колективних монографій. Коло наукових інтересів: аналіз оперативно-розшукової інформації, криміналістична характеристика протиправних дій фізичних та юридичних осіб.

          Гункевич Маріанна Богуславівна обіймає посаду доцента кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат економічних наук. Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка у 2009 році за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2011 році – факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка. Закінчила аспірантуру у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на кафедрі менеджменту. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством». Маріанна Богуславівна має 6 років науково-педагогічного стажу. Набула значний практичний досвід у сфері туризму. Опублікувала більше 20 праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Коло наукових інтересів: управління сферою послуг в економіці, менеджмент туристичної індустрії, інновації в управлінні підприємствами сфери послуг.

 

          Плукар Любов Андріївна – доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат економічних наук. У 2000 році закінчила Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2013 році стала кандидатом економічних наук за спеціальністю «Гроші фінанси, кредит». Проходила стажування в закладах вищої освіти України та за кордоном. Стаж викладацької роботи – 7 років. Має значний практичний досвід у банківській сфері. Автор близько 20 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Коло наукових інтересів: концептуальні підходи до зміцнення економічної безпеки банківського сектора, управління ризиками.

          Лемеха Роман Ігорович – обіймає посаду доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат юридичних наук. В 2011 році закінчив юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». В 2016 р. закінчив ад’юнктуру в Львівському державному університету внутрішніх справ на кафедрі кримінально правових дисциплін. У 2017 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Після захисту кандидатської дисертації опубліковано більше 10 наукових праць у вітчизняних виданнях. Загалом опубліковано понад 20 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, в тому числі однієї монографії. Здійснює адвокатську діяльність. Коло наукових інтересів: істотна шкода у злочинах сфери службової діяльності, кримінально-правова кваліфікація правопорушень, проступків, малозначних діянь.

          Когут Галина Володимирівна працює на посаді старшого викладача кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін. Закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка у 2002 році. Галина Володимирівна має понад 18 років науково-педагогічного стажу. Вчитель вищої категорії. Проходила стажування в закладах вищої освіти України. Опублікувала понад 10 наукових статей у вітчизняних виданнях. Коло дослідницьких інтересів: розвиток мовленнєвої компетенції через новітні засоби у вивченні англійської мови; новітні інтернет платформи для вивчення іноземної мови.

          Рибак Назар Богданович працює на посаді доцента кафедри менеджменту та  соціально-гуманітарних дисциплін Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет», кандидат історичних наук, доцент. У 1993 році закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Історія і методика виховної роботи». Закінчив аспірантуру в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова на кафедрі історії слов’янських народів. У 1998 році захистив дисертацію у спеціалізованій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія України». У 2002 році присвоєно  вчене звання – доцент кафедри історії. Назар Богданович має понад 25 років науково-педагогічного стажу. Опублікував понад 40 наукових і науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: міжнародні відносини України в умовах незалежності, проблеми методології історії, регіональна історія.

          Шпак Юрій Анатолійович –  доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат юридичних наук. У 1989 закінчив Сімферопольське вище військове училище, спеціальність - військовий,  викладач історії та суспільствознавства. У 1998 закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС, юрист, спеціальність - правознавство. Кандидат юридичних наук з 2016 року: захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю  «Теорія та історія держави і права; історія правових учень». З 2016 – до нині - керуючий справами виконавчого комітету  Миколаївської МР Львівської області, заступник голови Миколаївської РДА  Львівської області, голова Яворівської РДА Львівської області, заступник голови Миколаївської міської територіальної громади. Автор більше 10 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Коло наукових інтересів: нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування, формування систем контролю та моніторингу діяльності органів державної влади.

          Наконечна Лілія Андріївна – обіймає посаду доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат юридичних наук. Закінчила юридичний факультет Львівський державний університету внутрішніх справ у 2009 році і здобула диплом магістра права. З 2009 по 2014 рр.  – здобувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ. У 2016 році захистила  дисертацію за спеціальністю «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Лілія Андріївна автор понад 35 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, співавтор навчального посібника «Кримінальний процес України». Науково-педагогічний досвід – 7 років. Практичний досвід – адвокатська діяльність; Західний територіальний відділ з питань запобігання та виявлення корупції. Коло наукових інтересів: кримінально-правова характеристика злочинів, вчинені у стані сильного душевного хвилювання, вчинених з особливою жорстокістю, із застосуванням катувань.

          Рубцов Володимир Васильович – обіймає посаду доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат юридичних наук. Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2011 році. Закінчив аспірантуру Львівського державного університету внутрішніх справ. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». З 2011 року працює в органах прокуратури Львівської області. Опублікував близько 30 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Коло наукових інтересів: питання кваліфікації корупційних кримінальних правопорушень, належність та допустимість доказів отриманих в ході проведення досудового розслідування.

          Шинкар Тетяна Ігорівна – обіймає посаду доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних наук, кандидат юридичних наук. Закінчила спеціальний правничий факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка в 2000 році, спеціальність – правознавство. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію  за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Тетяна Ігорівна має 5 років науково-педагогічного стажу. Проходила стажування в закладах вищої освіти України та за кордоном. Працює суддею Восьмого апеляційного адміністративного суду. Опубліковано 13 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Коло наукових інтересів: медіація в адміністративному судочинстві, обмеження прав громадян на інформацію. 

          Щебель Андрій Іванович обіймає посаду доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат економічних наук У 2006 році закінчив ПВНЗ «Європейський університет», спеціальність – менеджмент ЗЕД, у 2010 році закінчив Львівський РІДУ НАДУ при Президентові України, спеціальність – державне управління. У 2020 році захистив кандидатську дисертацію,  спеціальність –  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Опублікував більше 10 наукових і науково-методичних праць. З 2015 року основне місце роботи - Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області, посада - міський голова. Коло наукових інтересів: актуальні проблеми розвитку потенціалу підприємства, формування систем контролю та моніторингу потенціалу сучасного підприємства.