КОНТАКТИ
Контактна інформація


Адреса: м.Львів, вул. Кушевича, 5

Індекс: 79019

Тел.: (032)297-50-72

Тел./факс: (032)297-50-38

e-mail: postmaster@lviv.e-u.in.ua

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

Графік роботи Приймальної комісії 
Львівської філії Європейського університету  

 

 

Дні роботи

Години роботи

Понеділок-П′ятниця

900 - 1800

Субота, неділя 

1000-1500

  

 

Наша адреса:

79019 м.Львів, вул. Кушевича, 5

Тел.: (032)297-50-72

Тел./факс: (032)297-50-38

e-mail: postmaster@lviv.in.ua


 

Витяг з рішення Акредитаційної Комісії

Витяг з рішення Акредитаційної Комісії Витяг з рішення Акредитаційної Комісії (375.0 kB)

Ліцензія

Ліцензія Ліцензія (46.6 kB)

                                                                                                                                                  

 Правила прийому до Львівської філії  Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» у 2016 році

 

 

Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі “Європейський університет” здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України Серія АЕ №636134 від 15.04.2015 року (копія ліцензії додається) та Акту узгодження переліку спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 206 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №1351/27796 та листа Міністерства освіти і науки України від 11.02.2016 року № 1/9-73 у зв`язку з набуттям чинності наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 05.01.2016 року за №8/28138, затвердженими наказом ректора Європейського університету від     15.02.2016 року №51).

 

І. Загальні положення

 

1.1. Приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет”  оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у філіях: Донецький, Житомирській, Кам'янець-Подільській, Конотопській, Криворізькій, Львівській, Миколаївській, Нікопольській, Одеській, Рівненській, Пирятинській, Полтавській, Уманській, Черкаській, Чернігівській, у Бізнес-коледжі Європейського університету та Інституті шоу-бізнесу (Таблиця 1).

1.2. Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс (Таблиці 2, 3).

1.3. До Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, іноземці які прибули в Україну для навчання, мають відповідний освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та виявили бажання здобути вищу освіту.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Порядок вступу до університету іноземців, які прибули в Україну для навчання визначено у Розділі XVI цих правил.

Прийом до Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

1.4. Фінансування підготовки фахівців у Приватному вищому навчальному закладі “Європейський університет” здійснюється: за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

1.5 Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

1.5.1. Поселення до гуртожитку відбувається за заявою вступника на ім’я ректора, до якої додається довідка Приймальної комісії про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання у Приватному вищому навчальному закладі “Європейський університет”.

1.5.2. Безпосередньо поселення здійснює комендант гуртожитку на визначені для вступників місця.

1.5.3. Місце у гуртожитку надається на весь час вступної компанії.

 

II. Організація прийому до Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”

 

2.1. Організацію прийому вступників до Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”, здійснює приймальна комісія (далі – приймальна комісія), склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію, затвердженим вченою радою Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на веб-сайті університету.

2.2. Ректор  Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” забезпечує дотримання законодавства України, Правил прийому до університету в 2016 році, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором університету.

 

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті університету, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

IІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань (Таблиці 1, 5).

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (із скороченим строком навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, зазначених у розділах VIII, X цих Правил (Таблиці 1, 5).

3.3. Європейський університет здійснює прийом на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу, осіб які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» та від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу (Таблиця 2).

3.4. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та згідно з Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, крім випадків, передбачених у розділах VII, X цих Правил, з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи (Таблиці 1, 5).

3.5. На навчання для здобуття ступеня бакалавра Європейський університет приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. За умови вступу на споріднену спеціальність (Таблиця 3). Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

3.6. Особа може вступити до Європейського університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста (Таблиця 3).

3.7. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (Таблиця 4).

3.8. Особа може вступити до Європейського університету для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

3.9. Європейський університет приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу іншої спеціальності.

3.10. Європейський університет має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу іншої спеціальності.

3.11. Європейський університет має право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс в Європейському університеті за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу іншої спеціальності.

3.12. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Європейського університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Правила прийому до аспірантури Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет»”, наведено у додатку 1.

3.13.  Європейський університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

 

IV. Правила прийому до

Приватного вищого навчального закладу

“Європейський університет”

 

4.1. Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” в 2016 році (далі – Правила прийому) розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою радою університету до 15 грудня 2015 року, розміщуються на веб-сайті вищого навчального закладу і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

4.2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

Правила прийому містять наступну інформацію:

перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей та напрямів підготовки), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти (Таблиця 1);

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за ступенями і освітньо-кваліфікаційними рівнями вищої освіти;

порядок проведення конкурсного відбору для вступу на навчання на ступінь магістра за результатами фахового вступного випробування, екзамену з іноземної мови та додаткових показників, визначених вищим навчальним закладом;

перелік конкурсних предметів, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти, з переліку: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, російська, французька мови (Таблиця 5);

перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування (Таблиці 2, 3, 4, 5);

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом;

порядок обчислення конкурсного бала вступника на основі повної загальної середньої освіти із зазначенням суми балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення), за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому;

порядок обчислення бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідає напрямам підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста медичного, та ветеринарно-медичного спрямувань) додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності (згідно з Переліком природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала;

умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у вищому навчальному закладі порядку;

порядок і строки прийому заяв і документів та строки зарахування іноземців, осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту;

порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені цими Умовами;

наявність/відсутність місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;

наявність/відсутність можливостей для навчання осіб з особливими потребами.

Правилами прийому встановлюються:

перелік та кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (перелік конкурсних предметів) (Таблиця 5);  

вага середнього бала документа про повну середню освіту, що має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала;

вага бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення) має становити не більше ніж 50 відсотків конкурсного бала, при вступі на підготовку за спеціальностями галузі знань 02 "Культура і мистецтво";

вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідає напрямам підготовки при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала (Таблиця 5).

На підставі Правил прийому вищий навчальний заклад до 25 грудня                  2015 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази, які підлягають верифікації.

До 20 січня року вступу Правила прийому подаються вищим навчальним закладом, що претендує на отримання місць за кошти державного бюджету на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра або ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей.

4.3. Правила прийому до аспірантури затверджує вчена рада Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”, як додаток до Правил прийому.

Правила прийому до аспірантури визначають:

процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури вищого навчального закладу;

зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.

 

V. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

5.1. Порядок роботи приймальної комісії в термін з 1 липня по 31 серпня:

                               Понеділок – п’ятниця     з 9.00  до 18.00.

                               Субота – неділя               з 10.00 до 15.00.

 

5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 р.

1) 11 липня 2016 р.

2) 19 вересня 2016 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс

о 18.00 годині

20 липня 2016 р.

1) 20 липня 2016 р.

2) 26 вересня 2016 р.

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні іспити, а також проходять співбесіди

о 18.00 годині

20 липня 2016 р.

1) 20 липня 2016 р.

2) 26 вересня 2016 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів

о 18.00 годині

27 липня 2016 р.

1) 27 липня 2016 р.

2) 28 вересня 2016 р.

Строки проведення  вступних іспитів та співбесід

21 липня –

27 липня 2016 р.

1) 21-27 липня 2016р

2) 27-28 вересня 2016 р.

Строки проведення творчих конкурсів

18 липня –

27 липня 2016 р.

1) 18-27 липня 2016р

2) 27-28 вересня 2016 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2016 р.

1) 01 серпня 2016 р.

2) 29 вересня 2016 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше

12 серпня 2016 р.

1) 12 серпня 2016 р.

2) 30 вересня 2016 р.

       

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Прийом заяв і документів, додаткові та фахові випробування, що проводить Європейський університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі диплому

кваліфікова-ного робітника

молодшого спеціаліста

молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

 

11 липня 2016 р.

1) 26 лютого 2016 р.

2) 11 липня 2016 р.

3) 19 вересня 2016 р.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

20 липня 2016 р.

1) 17 березня 2016 р.

2) 20 липня 2016 р.

3) 26 вересня 2016 р.

Строки проведення додаткових та фахових  випробувань

21 липня – 27 липня

2016 р.

1) 18-22 березня

2016 р.

2) 21-27 липня

 2016 р.

2) 27-28 вересня 2016 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2016 р.

1) 23 березня 2016 р.

2) 01 серпня 2016 р.

3) 29 вересня 2016 р.

Терміни зарахування вступників

12 серпня 2016 р.

1) 24 березня 2016 р.

2) 12 серпня 2016 р.

3) 30 вересня 2016 р.

       

 

5.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання категорій вступників, визначених у пп. 3.6, 3.9, 3.10, 3.11 цих Правил прийому, проводиться у строки, визначені п. 5.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Прийом заяв і документів, фахові та додаткові випробування, що проводить Європейський університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Вступники на основі ступеню бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 р.

1) 26 лютого 2016 р.

2) 11 липня 2016 р.

3) 28 вересня 2016 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові випробування

о 18.00 годині

20 липня 2016 р.

1) 17 березня 2016 р.

2) 20 липня 2016 р.

3) 05 жовтня 2016 р.

Строки проведення додаткових та фахових випробувань

21 липня –

27 липня 2016 р.

1) 18-22 березня

2016 р.

2) 21-27 липня

2016 р.

3) 06-08 жовтня

2016 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2016 р.

1) 23 березня 2016 р.

2) 01 серпня 2016 р.

3) 09 жовтня 2016 р.

Терміни зарахування вступників

12 серпня 2016 р.

1) 24 березня 2016 р.

2) 12 серпня 2016 р.

3) 10 жовтня 2016 р.

 

VI. Порядок прийому заяв і документів для вступу у

Приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет”

 

6.1. Вступники для здобуття ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі. У відповідності до «Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15 жовтня 2015 року.

 

Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

6.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Європейського університету. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

6.3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, напрям підготовки) та форму навчання.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, напрям підготовки) до Європейського університету за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

6.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");

свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом.

6.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом.

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

6.6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, крім випадків, передбачених у розділах VШ, X цих Правил.

6.7. Європейський університет самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (результатів вступних іспитів, творчих конкурсів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі.

6.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

6.9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085.

6.10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

6.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті Європейського університету.

6.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом, першочергового зарахування фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за                         № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

6.14. Приймальна комісія Європейського університету перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

 

 

VII. Організація і проведення конкурсу

 

7.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Європейського університету, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів):

з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра. Один з цих предметів може бути вибраним вступником з переліку, запропонованого Європейським університетом (Таблиця 5);

з двох предметів при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та ступеня молодшого бакалавра (Таблиця 5).

Один з предметів замінюється творчим конкурсом, якщо він передбачений для вступу на певну спеціальність.

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, та балів за особливі успіхи, помножених на вагові коефіцієнти. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.

Конкурсний бал обраховується за наступною формулою:

         КБ =К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ, де

         КБ – конкурсний бал;

         П1, П2, П3 – результати складання ЗНО за предметом 1, за предметом 2, за предметом 3 (або бал за конкурс творчих здібностей);

         А – середній бал документа про повну загальну середню  освіту;

ОУ – бал за особливі успіхи.

Коефіцієнти складових конкурсного балу наведено у таблиці 5.

200 балів за особливі успіхи нараховуються призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідає напрямам підготовки при вступі до Європейського університету для здобуття ступеня бакалавра у відповідності до додатку 2 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 2 до цих Правил.

7.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих у 2016 році, є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VIII, X цих Правил.

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів, визначених Правилами прийому, див. Таблицю 5.

7.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних іспитів та середнього бала документа про базову загальну середню освіту.

Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

7.6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

Результат екзамену зараховується замість бала сертифіката з української мови.

7.7. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала документа (додатка до документа) про базову вищу освіту, який обчислюється за 100-бальною шкалою оцінок. При відсутності у додатку диплому оцінок за 100-бальною шкалою визначити, що: оцінка "задовільно" дорівнює 74 балам, оцінка "добре" дорівнює 89 балам, оцінка "відмінно" дорівнює 100 балам. Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

7.8. Результати вступних, фахових випробувань для вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра на основі раніше здобутих освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів), оцінюються за 100 бальною шкалою (від 0 до 100 балів). Мінімальна сума балів з одного випробування за 100-бальною шкалою дорівнює 60 балів.

Вступники, які склали вступне випробування менше ніж на 60 балів (за 100 бальною шкалою оцінювання знань) не допускаються до складання наступного вступного випробування та до участі у конкурсному відборі.  

7.9. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу, осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів, отриманих вступниками в ході складання письмового вступного фахового випробування, яке оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, який обчислюється за 100-бальною шкалою оцінок. При відсутності у додатку диплому оцінок за 100-бальною шкалою визначити, що: оцінка "задовільно" дорівнює 74 балам, оцінка "добре" дорівнює 89 балам, оцінка "відмінно" дорівнює 100 балам.

Вступник отримує право на участь у конкурсі за умови отримання не менше 60 балів на вступному фаховому випробуванні.

7.10. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю, конкурсний бал дорівнює середньому балу документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, який обчислюється за 100-бальною шкалою оцінок. При відсутності у додатку диплому оцінок за 100-бальною шкалою визначити, що: оцінка "задовільно" дорівнює 74 балам, оцінка "добре" дорівнює 89 балам, оцінка "відмінно" дорівнює 100 балам.

Курс для навчання на якому вступник має право подати заяву та документи, визначається наявною академічною різницею.

7.11. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється як сума балів, отриманих вступниками за результатом складання письмового вступного фахового випробування з відповідної спеціальності, яке оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів та середнього бала документа (додатка до документа) про неповну вищу освіту, який обчислюється за 100-бальною шкалою оцінок. При відсутності у додатку диплому оцінок за 100-бальною шкалою визначити, що: оцінка "задовільно" дорівнює 74 балам, оцінка "добре" дорівнює 89 балам, оцінка "відмінно" дорівнює 100 балам.

Вступник отримує право на участь у конкурсі за умови отримання не менше 60 балів на вступному фаховому випробуванні.

7.12. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання), для здобуття ступеня бакалавра, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, використовується попереднє додаткове вступне письмове випробування з базових дисциплін відповідної спеціальності, успішне складання якого (у разі отримання не менше 60 балів, за шкалою оцінювання від 0 до 100), надає вступникові право скласти фахове випробування та прийняти участь у загальному конкурсі, відповідно до пп. 7.11 цих Правил. 

7.13. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на основі раніше здобутого ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, на здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, конкурсний бал дорівнює середньому балу документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, який обчислюється за 100-бальною шкалою оцінок. При відсутності у додатку диплому оцінок за 100-бальною шкалою визначити, що: оцінка "задовільно" дорівнює 74 балам, оцінка "добре" дорівнює 89 балам, оцінка "відмінно" дорівнює 100 балам.

Курс для навчання на якому вступник має право подати заяву та документи, визначається наявною академічною різницею.

7.14. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, використовується попереднє додаткове вступне письмове випробування з базових дисциплін відповідної спеціальності, успішне складання якого (у разі отримання не менше 60 балів), надає вступникові право прийняти участь у загальному конкурсі, відповідно до пп. 7.7, 7.8. 

Особи, знання яких за результатами додаткового вступного випробування було оцінено балами нижче 60 за шкалою від 0 до 100 балів, до участі у фахових випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.  

 

VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

 

8.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за                     № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

8.2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

 

ІX. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів

 

9.1. Для проведення вступних іспитів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) у Європейському університеті.

9.2. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою. Мінімальна оцінка, за якої вступник отримує право брати участь у конкурсі становить 5 балів.

9.3. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна оцінка, за якої вступник отримує право брати участь у конкурсі становить 101 бал.

9.4. Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

Оцінка  за  творчий  конкурс  обчислюється  як  середнє  арифметичне отриманих  балів  за  кожну  сесію  конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала (з урахуванням вимог пункту 6.7 цих Правил), не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Європейським університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на веб-сайті університету. У програмах творчих конкурсів повинні міститися критерії оцінювання до кожного з них.

9.5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Європейським університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті університету та в приймальній (відбіркових) комісіях.

9.6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

9.7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія Європейського університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

9.8. Відомості щодо результатів вступних іспитів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

 

X. Зарахування за співбесідою

 

10.1. За результатами співбесіди зараховуються до Європейського університету особи:

яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, які отримали диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста «з відзнакою», при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

10.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

10.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

10.4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія вищого навчального закладу приймає рішення про можливість зарахування за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

XI. Зарахування поза конкурсом

 

11.1. Поза конкурсом зараховуються:

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

11.2. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра та доктора філософії.

 

XІІ. Право на першочергове зарахування

 

12.1. Право на першочергове зарахування до Європейського університету мають:

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право.

12.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 12.1 цього розділу.

 

XІІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

 

13.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

13.2. У межах кожної зазначеної в пункті 13.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

13.3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

13.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті університету.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XІV цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу. 

XІV. Надання рекомендацій для зарахування

 

14.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників приймальна комісія приймає у строки, визначеними у розділі V та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

14.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Європейського університету.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Європейського університету.

 

XV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

15.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у розділі V цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування до дня, який передує даті зарахування до Європейського університету включно, а саме: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до приймальної (відбіркової) комісії Європейського університету. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

15.2. Особи, які в установлені строки, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання до Європейського університету.

 

XVІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

16.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Європейського університету.

16.2. Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

16.3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями                                    (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

XVІІ. Наказ про зарахування

 

17.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Європейського університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Європейського університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені у розділі V цих Правил.

17.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XX цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм, напрямів підготовки) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.

17.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XV цих Правил.

 

XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

 

18.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 січня 2016 року за №8/28138. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання  у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

18.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

18.3. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

18.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

18.5. Іноземці вступають до Європейського університету за акредитованими освітніми програмами:

18.5.1 Двічі на рік, до і на початку академічних семестрів                         (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста) - за результатами оцінювання/розгляду поданих документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання;

Відбіркова комісія здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться співбесіда.

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

18.5.2. Упродовж року для навчання за програмами підготовчого відділення, з вивчення державної мови або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення - на підставі рішення Приймальної комісії за результатами вивчення нею документів;

18.5.3. Упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності - відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 12 серпня 2015 року № 579;

Строки подання, розгляду/оцінювання документів, проведення співбесіди та зарахування іноземців встановлюються Правилами прийому.

18.6. Накази про зарахування іноземців на навчання видаються ректором Європейського університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються  в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

18.7. Зарахування іноземців за навчальними програми підготовчого відділення здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

18.8. Для вступу до Європейського університету іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та  успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця;

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.

18.9. Навчання іноземців на підготовчому відділенні здійснюється за денною формою згідно з навчальними програмами, розробленими Європейським університетом.

18.10. Після успішного закінчення підготовчого відділення іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого факультету для іноземців та осіб без громадянства.

18.11. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН у порядку, передбаченому цими договорами та програмами.

Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої/післядипломної освіти, вони зараховуються на підготовче відділення. Навчання на підготовчому факультеті здійснюється за договором, укладеним іноземцем з Європейським університетом.

18.12. Зарахованим на навчання  іноземцям видається студентський квиток державного зразка.

18.13. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців здійснюються в порядку, як для громадян України,  на підставі наказу Європейського університету.

18.14. Оплата освітніх послуг, що надаються іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України або договорами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають їх батьки або законні представники.

18.15. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.

За результатами процедури визнання Європейський університет приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень університет відраховує такого іноземця.

18.16. Університет забезпечують своєчасне подання документів до  територіальних органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.

18.17. Про іноземців, яких відраховано відповідно до пунктів 2 - 6 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту», а також про іноземців, які без поважних причин припинили навчання або зникли з місця проживання, Європейський університет протягом 10 днів зобов’язаний  повідомити територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби України за місцем проживання іноземця.

(Розділ XVIII із змінами внесеними згідно листа Міністерства освіти і науки України від 11.02.2016 року № 1/9-73 у зв`язку з набуттям чинності наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 05.01.2016 року за №8/28138 затвердженими наказом ректора Європейського університету від     15.02.2016 року №51).

    

XІX. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

 

19.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 17.1, 17.2 розділу XVІI цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

19.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

XX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

 

20.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

20.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

20.3. Європейський університет створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, оприлюднюються на веб-сайті університету не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

20.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті Європейського університету.

20.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

20.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів X - XІІ цих Правил.